Regulamin

 

Sklep internetowy covart.pl
Biuro Handlu
ul. Puszkina 25
42-605 Tarnowskie Góry

tel. 601408335
e-mail: biuro

 

 

 

 

§1

Słownik pojęć

 

 

1.Sprzedawca –Zakład Produkcyjno –Handlowy „EKO-PAK” z siedzibą w Tarnowskich Górach , ul. Puszkina 25 , 42-605 Tarnowskie Góry . NIP : 645-106-00-88 .

 

2.Sklep –serwis internetowy należący do sprzedawcy ,dostępny pod domeną www.covart.pl , za pośrednictwem którego kupujący może składać zamówienia .

 

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta ).

 

4.Konsument  - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu ).

 

5. Regulamin –niniejszy regulamin .

 

6. Towar rzecz ruchoma ,dostępna w sprzedaży w  sklepie .

 

7.Zamówienie  - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2


                                                                             Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienie:


- za pośrednictwem strony internetowej  covart.pl - 24 godziny na dobę

 

- oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski

2. Klient zrealizuje zamówienie:


- po dokonaniu rejestracji w Sklepie

3. Klient składając zamówienie wskazuje Towar, którym jest zainteresowany ,a następnie wskazuje ilość produktów oraz zamawia towar za pomocą opcji „do koszyka", a następnie w części zwanej „koszykiem" wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.

 

4. Klient składając i dokonując zamówienie, zawiera z firmą będącą właścicielem sklepu  umowę sprzedaży zamawianych Towarów.

 

 5. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.

6. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta. Klient, aby otrzymać fakturę VAT, musi podać NIP oraz prawidłową nazwę i pełny adres firmy.

7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich (patrz „Polityka prywatności").

§ 2
 Ceny towaru

 

1.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

§ 3
    Formy płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • Wpłata na rachunek bankowy. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności.

 

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki .

 

 1. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od   wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

 

 

§ 4
      Czas realizacji zamówienia

 

1. Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu złożenia zamówienia do realizacji z uwzględnieniem skompletowania wszystkich zamówionych towarów do czasu dostarczenia zamówionego towaru przez DPD Poczta Polska.

2. Zamówienie na terenie Polski:

 • dostarczane jest za pośrednictwem DPD, Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy

 

 • odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem : 42-605 Tarnowskie Góry , ul. Puszkina 25 po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

 

3.Czas dostawy:

 • 14 dni od momentu potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności –przelewem elektronicznym

 

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem termin 14 dni liczony jest od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 5
 Dostawa

 

 1. Zamówienia na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem DPD , Poczty Polskiej. Koszty dostawy wynoszą [zgodnie z cennikiem przewoźnika]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

§ 6
     Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Każdy zamówiony w Sklepie towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni  od otrzymania zrealizowanego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

 

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie towaru w wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura VAT)  lub przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji,oraz  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 • Zwrotowi nie podlegają towary, które zostały zniszczone  lub były używane w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wszystkich kosztów  dokonanych przez Kupującego będącego Konsumentem płatności. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami  w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 • Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta..

 

3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

 

§ 7
    Warunki gwarancji

 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:
 • posiadają wady fabryczne,
 • zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu,
 • towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

 

 

§ 8
  Reklamacje

 

1. Reklamowany towar powinien zostać odesłany  wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura VAT)  bądź jego kserokopii lub przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, oraz możliwie  dokładnym opisem przyczyny reklamacji .

Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. 

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

1) W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie towary do wyboru.

2) Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie towarów dostarczanych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta.

3) Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

§ 9

Newsletter

 

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej.

2. Za zgodą Klienta, Dostawca może przekazywać również informacje handlowe pochodzące zarówno od niego, jak i od innych podmiotów.

3. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Klient dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularz dostępny na stronie głównej Sklepu.

 

§ 10
 Postanowienia końcowe

 

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują aktualne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie  praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.